Dosen Fakultas Hukum UNPAS


NoNama Dosen
1INDRI TRI HAPSARI, S.H., M.H. 
2DR. H. WAWAN SETIAWAN
3FAJAR RAMADHAN K., S.H., M.H.
4HADIANA MULYANA, S.H.
5YERNITA ANSHORI, S.H.,M.Kn.
6ZAKI ABDILAH, S.H., M.H.
7FIRDAUS ARIFIN, S.H., M.H.
8MAMAN BUDIMAN, S.H.,M.H.
9YUDI PRIHARTANTO SOLEH, S.H.,M.H.
10HARI HARTOMO S.N.
11DEDY MULYANA, S.H.,M.H.
12ROSA TEDJABUANA
13FIRMAN ARIEF, S.H.
14DR. BERLIANA KARTAKUSUMAH, MPD
15DRA. LIES WIDYAWATI, M.PD.
16ASEP RAHMAT FAJAR, S.H.,M.A.
17RIKA KURNIASARI ABDULGHANI, S.H.,M.HUM.
18TIA LUDIANA, S.H.,M.H.
19PROF.DR.H. MASHUDI, S.H.,M.H.
20DR.H.A. BURHANUDDIN, S.H.,M.H.
21HJ. TIEN S. HULUKATI, S.H.,M.Hum.
22HJ. RUKIAH, S.H.,M.H.
23H. BUCHARI SAID, S.H.,M.H.
24PROF.DR. WAGIATI SUTEDJO, S.H.,M.S.
25RUDDY WIDAJANTO, S.H.,M.HUM.
26HJ. SOFI SOFIYAH, S.H.,M.H.
27HJ. KURNIANINGSIH, S.H.,M.H.
28HJ. WIWI YUHAENI, S.H.,M.H.
29HJ. SAPTOSIH ISMIATI, S.H.,M.H.
30PROF.DR. B. ARIEF SIDHARTA, S.H.
31CECEP DUDI, S.H.,M.H.
32ICHSANUL MAARIF, SH., MH.
33Prof. EM. Dr. H.R. LILI RASJIDI, SH.,SSos., LLM.
34PROF.MR.ST. MUNADJAT D.,CEPLA.
35PROF.DR.H. ROMLI ATMASASMITA, S.H.,LL.M.
36PROF.DR.H.E. SAEFULLAH, S.H.,LL.M.
37PROF.DR.H. BAGIR MANAN, S.H.,CN.,MCL.
38PROF.DR. M. DAUD SILALAHI, S.H.
39PROF.DR.H. RUKMANA AMANWINATA, S.H.,M.H.
40PROF (EM) DR.H.R. OTJE SALMAN S., S.H.
41PROF.DR.H. YUDHA BHAKTI, S.H.,M.H.
42PROF.DR.H. MAN S. SASTRAWIDJAJA, S.H.,S.U.
43HADIDJAH KARJOSO, S.H.
44DR.H. KUNTANA MAGNAR, S.H.,M.H.
45DR.HJ. JENNY BARMAWI, S.H.,LL.M.
46PROF. R.H. MUCHTAR AFFANDI, DRS.
47PROF.DR.H.TB. HASANUDDIN, MSC.,AK.
48PROF.DR.H. IDRUS AFFANDI, S.H.
49PROF.DR.HJ. MIEN RUKMINI, S.H.,M.S.
50DR. SOELAEMAN B. ADIWIDJAJA, S.H.
51PROF.DR.H. ASEP WARLAN, S.H.,M.H.
52PROF.DR.H. PONTANG MOERAD B.M, S.H.
53H.A. ACHMAD D. IMAMI, S.H.,M.H.
54DRS. HARDI, M.SC.
55H.Z. SUEB ARIFIN, S.H.
56HJ. ETTY H. DJUKARDI, S.H.,M.H.,CN.
57ENDANG M. ROESLAN, S.H.,CN.
58H.M. RACHMAT, DRS.
59DR.H. AANG ACHMAD, S.H.,M.H.,M.M.
60MUSADDAD ABDUL AZIS, DRS.
61DR. H.WAHYU WIRIADINATA, S.H.,M.H.
62WIRAWAN, S.H.,SP.1.,M.H.
63DR. BAMBANG DARU NUGROHO, S.H.,M.H.
64Dr. DADANG EPI SUKARSA, S.H.,M.H.
65ANDHIPUTRA ABIDIN, Ir.,S.E.,Ak, M.Ec.
66T. MURWAJI, S.H.,M.H.
67H.YESMIL ANWAR, S.H.,M.SI.
68ISMAUL HUSNI, DRS.,M.BA.
69DR. H. MUH. HASAN WARGAKUSUMAH., S.H.
70NANA SOBANA, S.H.,DRS.
71DIDI NURSIDI, S.H.,M.H.
72UMAR CHALIK, S.H.
73KEKE SUKARNA, DRS.
74NURHASAN, S.H.,M.H.
75RATNA HARMANI, S.H.,CN.,M.H.
76DR. ASLAN NOOR, S.H.,M.H.
77GANDHI PHARMACITA, S.H.,M.H.
78H.A. WAHAB SUDIONO, S.H.
79PROF.DR.H. YUSUF ANWAR, S.H.,M.A.
80DR.HJ. ANTJE M. MA'MOEN, S.H.,S.P1.
81Dr. SAIM AKSINUDDIN, S.H.,M.H.
82DR. JOHANES IBRAHIM KOSASIH, S.H.,M.HUM.
83KM. IBNU SHINA, S.H.
84PROF.DR. VERONICA KOMALAWATI, S.H.,M.H.
85BANGUN SARONO, S.H.
86DR. ILYAS ISMAIL, S.H.,M.H.
87H. PARDJAMAN TOJO, DR.SP.PA, SP.PF.,S.H.
88HASWAR WIDJANARTO, S.S.,M.H.
89HENDRIYATNA, S.H.
90GIALDAH TAPIANSARI B., S.H.,M.H.
91IRWAN S. INDRAPRADJA, S.H.,M.H.
92MOCH. ERICK ERNAWAN R., S.H.
93DRS. TATANG SUMARSONO
94DR. I. GDE PANTJA ASTAWA, S.H.,M.H.
95A. MULYA SUMAPERWATA
96ARMAN TJONENG, S.H.,M.H.
97H. HANEDA SRI LASTOTO, S.H.
98DHENI HARMAEN, DRS.,M.SN.
99LENI WIDI MULYANI, S.H., M.H.
100DR. IBRAHIM, S.H., M.H., LL.M.
101HJ. IMAS ROSITAWATI, S.E.,M.M.
102YUSEP MULYANA, S.H.,M.H.
103MURSHAL SENJAYA, S.H.,M.H.
104Dr. ABDY YUHANA, SH., MH.
105H.R. HIDAYAT SURYALAGA, DRS.
106HESTI SEPTIANITA, S.H.,M.H.
107H. OSIN MOH. MUHSIN, DRS.,S.H.,M.H.
108DRS. DINDIN MUHAMAD ZAENAL MUHYI, M.PD.
109RANU MIHARJA, S.H.,M.HUM.
110SONI WASITA, S.H.,M.H.
111DR. H. TUGIMAN, S.H.,M.SI.
112DR. MOHAMAD JUMHARI, DRS.,S.H.,M.H.
113DR. NOVI BASKORO, SH., MH.
114TISNI SANTIKA, S.H., M.H.
115HERBERT SIREGAR, S.KOM.,M.T.
116Dr. AWANG MUNAWAR, DRS.,M.SI.
117DR.H. HARIFIN ANDI TUMPA, S.H.,M.H.
118SUBELO WIYONO, S.H., M.H.
119Yeanita Anshori
120PROF.DR.H.R. SRI SOEMANTRI, S.H.
121KARJOSO KASIMOEN, S.H.
122PROF.DR.HJ. MOEDIARTI T., S.H.,SP.1.,M.HUM.
123DR. ELLI RUSLINA, S.H.,M.Hum.
124DR. DEDY HERNAWAN, S.H.,M.Hum.
125DR.H. ABSAR KARTABRATA, S.H.,M.Hum.
126SAMSI WIJAYA, S.H.,M.H. (ALMARHUM)
127DR. SUBARSYAH, S.H.,S.SOS.,SP.1.,MM.
128YUDISTIRO, S.H.,M.H.
129DODY NOORMANSYAH, S.H.,M.HUM.
130DR. FIRMAN T. ENDIPRADJA, S.H.,S.SOS.,M.HUM.
131HJ. NIA KANIA WINAYANTI, DRA.,S.H.,M.H.
132HJ. UTARI DEWI FATIMAH, S.H.,M.Hum.
133ENCEP AHMAD YANI, Drs.,M.H.
134DR. SITI RODIAH, S.H.,M.H.
135HJ. TUTI RASTUTI, S.H.,M.H.
136ENDANG S. KOMARA, S.H.
137AHMAD A. GANI, Drs.,S.H.,M.Ag.
138DR.H. DUDI WARSUDIN, S.H.,M.H.
139DR. H. JAJA AHMAD JAYUS, S.H.,M.Hum.
140DR.HJ. UMMI MASKANAH, S.H.,M.HUM.
141HJ.N. IKE KUSMIATI, S.H.,M.HUM.
142AGUS MULYONO, S.H., M.H.
143DR. ANTHON FREDDY SUSANTO, S.H.,M.Hum.
144DR. Rd. HJ. DEWI ASRI YUSTIA, S.H.,M.H.
145HJ. IRMA RACHMAWATI, S.H.,SP.1.,M.H.,PH.D.
146DR. BERNA SUDJANA ERMAYA, S.H.,M.H.
147DEDEN SUMANTRY, S.H.,M.H.
148BUNYAMIN, Drs.,M.H.
149MOCH. MIFTAH, Drs.,M.H.
150WAGIMAN, S.FIL.,S.H.,M.H.
151PROF. YOSEPH ISKANDAR, DRS.
152MELANI, S.H.,M.H.
153DR. ATANG IRAWAN, S.H.,M.HUM.
154SISCA FERAWATI B., S.H.,M.KN.


Kontak Kami


Fakultas Hukum
Universitas Pasundan

Alamat : Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung

Telepon : (022) 4262226

Fax. : (022) 4217340

Email : hukum@unpas.ac.id


Total Visitor
017372
Made with by SPTIK FH UNPAS